Yoshiki Drum solo 1/2 - 11/16 2008.03.30 X JAPAN to resume its attack in 2008 I.V.

YOSHIKIの関連動画